Kontakt telefoniczny Kontakt telefoniczny

Ikona mapa

  ul. Pułaskiego 71/1, 33-380 Krynica-Zdrój
recepcja@silesiakrynica.pl

Facebook
Rezerwacja online
Spacer3D
Festiwal Biegowy
Centrum wypoczynku Damis Krynica

Konkurs -koncepcja zachowania walorów architektonicznych Pawilonu Leczniczego


 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 JEDNOETAPOWYM, OTWARTYM, ZA ZGŁOSZENIAMI,

 NA WYKONANIE OPRACOWANIA STUDIALNO - IDEOWEGO

 „KONCEPCJA ZACHOWANIA WALORÓW ARCHITEKTONICZNYCH BUDYNKU PAWILONU LECZNICZEGO POŁOŻONEGO

PRZY UL. Pułaskiego 71 w KRYNICY-ZDRÓJ”.

 

 

  

1.     Ustalenia ogólne konkursu.

   1.1    Zamawiający:

 

Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji 

Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska 

Pułaskiego 71 

33-380 Krynica-Zdrój

  

Organizator: 

Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji 

Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska 

Pułaskiego 71 

33-380 Krynica-Zdrój

  W  konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (uczestnik indywidualny, uczestnik indywidualny z zespołem, uczestnik - zespół), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (Zespoły Autorskie tworzone przez te podmioty).

           Uczestnikami konkursu nie mogą być:

 -  członkowie Sądu Konkursowego;

 -  osoby biorące udział w opracowywaniu warunków konkursu, oraz jego organizowaniu;

  

2.     Postanowienia konkursowe.

 2.1    Szczegółowy opis przedmiotu konkursu.

 Przedmiotem konkursu jest koncepcyjny projekt zachowania walorów zewnętrznych architektury budynku Pawilonu Leczniczego należącego do kompleksu dawnego Sanatorium Silesia w Krynicy-Zdrój. Celem konkursu jest stworzenie spójnej z historyczną architekturą budynku koncepcji modernizacji stolarki okiennej oraz kopułki wraz z naświetlami tak.

 Zadanie konkursowe polega na opracowaniu następujących elementów:

- opracowanie koncepcji wymiany stolarki aluminiowej na całej fasadzie wraz z wejściem do budynku;

- naprawy dachu wraz z kopułą;

 -  wymiany naświetli w kopułce o kształcie bąbli wykonanych wg obecnych norm i standardów;

 -  innych elementów zgodnych z przedstawioną koncepcją.

 Przy projektowaniu należy uwzględnić dorobek polskiej szkoły architektury modernistycznej z okresu lat 60-tych i 70-tych, a w szczególności autorów  projektu Pawilonu, architektów: Stanisława Spyty i Zbigniewa Mikołajewskiego.

 W  opracowaniu należy przestrzegać:

 -  bezpieczeństwa konstrukcji  - bezpieczeństwa użytkowania 

 -  norm cieplnych oraz bezpieczeństwa p-poż;

 -  należy uwzględnić funkcjonalność pomieszczeń wewnątrz budynku;

 Więcej informacji na temat projektowanego budynku można uzyskać bezpośrednio kontaktując się z właścicielami budynku.

 2.2    Zakres rzeczowy i forma opracowania.

 Część opisowa – 2 egzemplarze formatu A4, sporządzone w języku polskim, zawierające opis projektu i pomniejszone plansze do rozmiaru A3.  

Wszystkie elementy części opisowej powinny być oznaczone numerem pracy konkursowej zgodnie z zapisem pkt. 2.3.

 Część graficzna:

 -  charakterystyczne przekroje i widoki w skali 1:20;

-  szkice i detale autorskie wyjaśniające koncepcję;     

- wizualizacje.

 W  uzasadnionych wypadkach dopuszcza się zmianę skali rysunków.

Część graficzną należy wykonać na 2 planszach usztywnionych o wym.120x90cm, w układzie dowolnym. Wszystkie plansze powinny być oznaczone numerem pracy konkursowej zgodnie z zapisem pkt 2.3.

Należy również załączyć płytę CD (DVD) z elektroniczną wersją całego projektu (format .doc oraz .jpg, .tif lub .pdf), opisaną jedynie numerem pracy konkursowej.  

Na płycie, planszach ani w opisie, nie mogą znajdować się żadne dane wskazujące na autora pracy (poza numerem pracy konkursowej).

 2.3    Składanie prac konkursowych.

Prace powinny być dostarczone organizatorowi w zamkniętym opakowaniu z opisem „Konkurs. Koncepcja zachowania walorów architektonicznych”. Opakowanie musi być oznaczone wyłącznie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą.  

Obowiązkowa zawartość opakowania to: plansze, opis oraz zamknięta koperta z wypełnionymi oświadczeniami oraz kartą zespołu autorskiego. Potwierdzenie oddania pracy konkursowej musi być zaopatrzone przez składającego w liczbę rozpoznawczą a przez sekretarza organizacyjnego w datę i godzinę przyjęcia pracy oraz podpis i pieczęć organizatora. Niniejsze pokwitowanie jest jedynym dokumentem uprawniającym jej posiadacza do odbioru należności wynikających z orzeczenia komisji konkursowej. Prace, które wpłyną po terminie wyznaczonym na ich składanie będą zwracane bez otwarcia i nie uczestniczą w konkursie. Przyjęta przez uczestnika liczba rozpoznawcza zostanie zaszyfrowana przez członka Sądu Konkursowego pełniącego funkcję sędziego referenta i zaklejona w sposób trwały. Sędzia referent nada pracom numerację, która będzie obowiązywała przez cały czas trwania prac komisji konkursowej, aż do momentu rozstrzygnięcia. Uczestnik konkursu może opracować i złożyć jedną pracę konkursową.

2.4    Kryteria oceny prac:

-  oryginalność idei projektu i rozwiązań architektonicznych;

-  prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych;

-  spójność z architekturą budynku;

-  aspekty ekonomiczne (koszty realizacji projektu i walory użytkowe).

Dla przeprowadzenia konkursu został powołany przez Organizatora Konkursu

Niezawisły Sąd Konkursowy w składzie: Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska

Józef Król

Inż. Jerzy Dutkiewicz

Mgr. Inż. Arch. Magdalena Musiał

 Do podstawowych zadań Sądu Konkursowego należy uzgodnienie regulaminu konkursu i zatwierdzenie go poprzez podpis, ocena prac konkursowych według przyjętych kryteriów, rozstrzygnięcie konkursu poprzez ustalenie hierarchii prac i wybór najlepszych z nich oraz ustalenie ich kolejności i opracowanie opinii o pracach, przyznanie nagród, opracowanie protokołów posiedzeń Sądu z podpisami wszystkich członków.

2.6 Terminy konkursu, miejsce składania kart identyfikacyjnych i prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników konkursu:

2.6.1. Warunki i regulamin konkursu wraz z materiałami będą udostępniane przez Organizatora na stronie internetowej, drogą mailową, będą też dostępne do odbioru w siedzibie Organizatora:  Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Pułaskiego 71

33-380 Krynica-Zdrój do 12.01.2018 w godzinach 9-17. Adres strony internetowej konkursu: www.krynica.damis.pl 

2.6.2. Pytania można składać drogą mailową do Sekretarza Konkursu, na adres: agnieszka@silesiakrynica.pl do dnia 12 stycznia 2018r ;;

Odpowiedzi    na    pytania    bedą     ogłoszone    na    stronie    internetowej :www.krynica.damis.pl do dnia 13 stycznia 2018r.

2.6.3. Składanie prac konkursowych w dniu: 14. stycznia 2018r,  godz. 9 - 17;

2.6.4.Ogłoszenie wyników konkursu:  15 stycznia 2018r.

2.6.6.Wystawa prac konkursowych.

Wystawa odbędzie się w miejscu i terminie ustalonym przez Organizatora w terminie do 15 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.

2.7 Prawa autorskie.  

2.7.1 Organizator Konkursu oraz Zamawiający mają prawo do korzystania ze wszystkich złożonych prac w zakresie zgodnym z oświadczeniem załącznika 01B.

2.7.2 Po rozstrzygnięciu konkursu, wypłaceniu nagród i wyróżnień oraz po dokonaniu wszelkich wpłat, Zamawiający staje się właścicielem prac nagrodzonych.

2.7.3 Nagrodzeni uczestnicy zobowiązują się do przeniesienia na Zamawiającego w stanie wolnym od jakichkolwiek wad autorskich praw majątkowych do wszystkich twórczych rezultatów powstałych na skutek wykonywania zadania konkursowego, które mogą być uznane za utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do dokumentacji projektowej.

2.7.4 Przeniesienie, o którym mowa powyżej, obejmuje w szczególności prawo do korzystania i rozporządzania wyżej wspomnianymi utworami we wszystkich krajach świata, na wszelkich znanych obecnie polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 wyżej wspomnianej ustawy oraz prawo ich nadania w postaci zapisu cyfrowego, udostępnienia użytkownikom internetu oraz wyspecjalizowanych serwisów internetowych, a także prawo udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań tych utworów, w zakresie przewidzianym powyżej. Skutek rozporządzający w postaci przejścia praw na Zamawiającego następować będzie każdorazowo z chwilą utrwalenia poszczególnych utworów. Zamawiający będzie miał prawo dalszego przenoszenia nabytych praw bez konieczności zwracania się o zgodę do nagrodzonego uczestnika konkursu lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.

2.7.5 Budynek wraz z otoczeniem ma służyć funkcjom użytkowym lub innym, co będzie każdorazowo zdeterminowane przez Zamawiającego lub jego następców prawnych, będą oni mogli dokonywać wszelkich adaptacji, rozbudów, przebudów i modernizacji jakie uznają za stosowne. Tylko Zamawiający bądź jego następcy prawni będą mieli wyłączne prawo decydowania z zmianie kolorystyki, umieszczeniu na budynku wszelkich reklam, szyldów i innych urządzeń technicznych, które uznają za stosowne, a także o wyglądzie otoczenia budynku.

2.7.6 Zamawiający nabywa również prawo własności egzemplarzy, na których zostały utrwalone utwory, o których mowa w artykule 2.7.3.

2.7.7 Zamawiający nie ma obowiązku kontynuowania współpracy z autorami prac nagrodzonych. Autorzy prac nagrodzonych wyrażają zgodę, aby dalsze prace odbywały się z wykorzystaniem utworów przez nich stworzonych.  

2.7.8 Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania nagrodzonych prac.

2.7.9 W przypadku zamiaru wykorzystania przez Zamawiającego nagrodzonych prac konkursowych do dalszych faz opracowania projektowego o charakterze realizacyjnym, ich autorzy, w kolejności przyznanych nagród przez Sąd Konkursowy, będą mieli zapewnioną przez Zamawiającego możliwość współpracy.

2.8 Zamawiający oświadcza, że pozostaje związany warunkami konkursu do dnia rozstrzygnięcia konkursu i ewentualnych wynikających z niego sporów

3. Wykaz materiałów dostarczonych uczestnikom konkursu. 

Niniejszy egzemplarz tekstu warunków konkursu wraz z załącznikami:

oświadczenie;    

pokwitowanie odbioru pracy konkursowej;      

karta zespołu autorskiego;

Materiały robocze:   

elektroniczne wersje rysunków:

- projekt zagospodarowania terenu (.dwg);

- schematyczne przekroje i elewacje (.dwg;

- 3 wizualizacje budynku (.jpg).

 

Link do pliku - Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego